இன்று விருக்ஷாரோபணம் – எனது ஊர், எனது மரம் திட்டத்தின் கீழ் காஞ்சிபுரம் மேல் கதிர்பூர் கிராமத்தில் மரம் நடும் பணியில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் ஊர் தலைவர் பொது மக்கள் கலந்து கொண்டனர்…

இன்று விருக்ஷாரோபணம் – எனது ஊர், எனது மரம் திட்டத்தின் கீழ் காஞ்சிபுரம் மேல் கதிர்பூர் கிராமத்தில் மரம் நடும் பணியில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் ஊர் தலைவர் பொது மக்கள் கலந்து கொண்டனர்…

  • By Admin

News