சிந்தனை அரங்கம் சிந்தித்து செயல்படுவோம்! தலைப்பு: “பறம்பின் கோமானும் செறுத்த செய்யுட்செய் புலவனும்” நாள்: 13.6.2024 விழாயக்கிழமை காலை 10.00

சிந்தனை அரங்கம் சிந்தித்து செயல்படுவோம்! தலைப்பு: “பறம்பின் கோமானும் செறுத்த செய்யுட்செய் புலவனும்” நாள்: 13.6.2024 விழாயக்கிழமை காலை 10.00

  • 13 Jun 2024
  • By Admin

News