தேசிய சிந்தனைக் கழகம் மற்றும் ஸ்ரீ சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி இணைந்து நடத்தும் முப்பெரும் விழா மற்றும் நூல் வெளியீட்டு விழா

தேசிய சிந்தனைக் கழகம் மற்றும் ஸ்ரீ சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி இணைந்து நடத்தும் முப்பெரும் விழா மற்றும் நூல் வெளியீட்டு விழா

  • By Admin
தேசிய சிந்தனைக் கழகம் மற்றும் ஸ்ரீ சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி இணைந்து நடத்தும் முப்பெரும் விழா மற்றும் நூல் வெளியீட்டு விழா நாள் : 21.04.2022 வியாழக்கிழமை காலை 10.00 மணி

News