மனிதக்கடத்தலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நாள் : 02/08/2022 நேரம் : காலை 11.00 மணி