ஸ்ரீ சங்கரா கல்லூரி சார்பில் நில ஒளி திண்ணைப் பள்ளிக்கூட கலை நிகழ்ச்சிகள். 15/10/2023 அன்று பிள்ளைப் பாக்கம் கிராமத்தில் நடந்த திண்ணைப் பள்ளிக்கூட சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் 100 கிராம பள்ளி மாணவர்கள் 50 கல்லூரி மாணவர்கள் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் பெற்றார் பொது மக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.

ஸ்ரீ சங்கரா கல்லூரி சார்பில் நில ஒளி திண்ணைப் பள்ளிக்கூட கலை நிகழ்ச்சிகள். 15/10/2023 அன்று பிள்ளைப் பாக்கம் கிராமத்தில் நடந்த திண்ணைப் பள்ளிக்கூட சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் 100 கிராம பள்ளி மாணவர்கள் 50 கல்லூரி மாணவர்கள் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் பெற்றார் பொது மக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.

  • By Admin

News