இன்று எண்பது வயது கடந்த முதியோர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வஸ்த்ரம் பணமுடிப்பு மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் கல்லூரியில் ஸ்ரீ பெரியவர்கள் அருளால் வழங்கப்பட்டன 🙏

இன்று எண்பது வயது கடந்த முதியோர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வஸ்த்ரம் பணமுடிப்பு மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் கல்லூரியில் ஸ்ரீ பெரியவர்கள் அருளால் வழங்கப்பட்டன 🙏

  • By Admin
இன்று எண்பது வயது கடந்த முதியோர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வஸ்த்ரம் பணமுடிப்பு மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் கல்லூரியில் ஸ்ரீ பெரியவர்கள் அருளால் வழங்கப்பட்டன 🙏

News