நவராத்திரி விழா 15/10/2023 முதல் 24/10/2023 வரை சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்