இன்று காஞ்சிபுரம் ஏனாத்தூர் குளம் EXNORA CSR Fund மூலம் தூர் வாரப்பட்டு இன்று மாண்பு மிகு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மக்களுக்கு ஒப்படைத்தார். நம் கல்லூரி பசுமைக் தூதுவர்கள் ஊர் மக்களுடன் பராமரிப்பு பணிகளை ஏற்றுக் கொண்டோம்

இன்று காஞ்சிபுரம் ஏனாத்தூர் குளம் EXNORA CSR Fund மூலம் தூர் வாரப்பட்டு இன்று மாண்பு மிகு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மக்களுக்கு ஒப்படைத்தார். நம் கல்லூரி பசுமைக் தூதுவர்கள் ஊர் மக்களுடன் பராமரிப்பு பணிகளை ஏற்றுக் கொண்டோம்

  • By Admin