திருபாவை – திருவெம்பாவை – கண்காட்சி செய்தி குறிப்பு 04-06-2022