மேல்கதிர்பூர் கிராமத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்ட சங்கரா கல்லூரி என்.எஸ்.எஸ் மாணவர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள்.