ஸ்ரீ சங்கரா கல்லூரியில் பழங்குடி மக்களின் ஓவிய மரபுகள் குறித்த தேசிய அளவிலான பயிலரங்கம். ஆகஸ்ட் 27-28, 2022. அன்புடன் அழைக்கிறோம்

ஸ்ரீ சங்கரா கல்லூரியில் பழங்குடி மக்களின் ஓவிய மரபுகள் குறித்த தேசிய அளவிலான பயிலரங்கம். ஆகஸ்ட் 27-28, 2022. அன்புடன் அழைக்கிறோம்

  • By Admin