21-10-2023 காஞ்சி சங்கர மடத்தால் நடத்தப்பெறும் நிலவொளி திண்ணைப் பள்ளிக்கூடம் பிள்ளைப்பாக்கம் மாணவர்கள் கலை நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பாக நடைபெற்றது …. இடம்: ஸ்ரீ வைத்யநாத ஸ்வாமி கோவில் பிள்ளைப் பாக்கம் ஸ்ரீ பெரும்புதூர். ஒருங்கிணைப்பு ஸ்ரீ சங்கரா கல்லூரி காஞ்சிபுரம்

21-10-2023 காஞ்சி சங்கர மடத்தால் நடத்தப்பெறும் நிலவொளி திண்ணைப் பள்ளிக்கூடம் பிள்ளைப்பாக்கம் மாணவர்கள் கலை நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பாக நடைபெற்றது …. இடம்: ஸ்ரீ வைத்யநாத ஸ்வாமி கோவில் பிள்ளைப் பாக்கம் ஸ்ரீ பெரும்புதூர். ஒருங்கிணைப்பு ஸ்ரீ சங்கரா கல்லூரி காஞ்சிபுரம்

  • By Admin